Black & White - JAJPhotos
Kilauea Lighthouse on Kauai

Kilauea Lighthouse on Kauai

Black and white photograph of the Kilauea Lighthouse on the Hawaiian Island of Kauai.

HawaiiKauaiKilauealighthouseislandoceanwaterlookout